در راستای تامین زیرساخت های مورد نیاز شبکه علمی کشور خصوصا در برنامه توسعه این اپراتور در کل کشور ، در دو مرحله توافقات مربوطه با شرکت مخابرات ایران صورت پذیرفته تا نیازمندی‌های توسعه ای این اپراتور در تعاملات و ارتباطات بین اپراتوری ایجاد گردد. توافقات صورت پذیرفته به صورت قراردادهای طولانی مدت و در دوره فعالیت رسمی اپراتور و همچنین تمدیدهای پروانه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منعقد گردیده است.

اهم موارد موجود در توافقات مابین دو اپراتور با توجه به مستقل بودن شبکه علمی نسبت به دیگر شبکه‌های داخل کشور ، به شرح زیر برنامه‌ریزی گردیده است :

  1. تامین فضا و پاور مورد نیاز جهت نصب تجهیزات شبکه مستقل شبکه علمی کشور در مراکز مخابراتی
  2. تامین فیبر نوری مورد نیاز بین مرکزی در سطح شهرهای برنامه و همچنین فیبرهای درون استانی
  3. همکاری با اپراتور شبکه علمی جهت تامین فیبر نوری سمت مشترکین شبکه علمی کشور
  4. مشارکت در ارائه خدمات زیرساختی به صورت مشترک مابین دو اپراتور