براساس تفاهمات صورت پذیرفته مابین اپراتور شبکه علمی کشور و شرکت مخابرات ایران (به عنوان بزرگترین اپراتور فیبر نوری داخل استانی) کلیه نیازمندیهای مشترکین جهت اتصال از طریق فیبر نوری به شبکه علمی تامین میگردد. ضمنا در قالب این تفاهم ، نیازمندیهای زیرساختی شبکه علمی نیز تضمین گردیده و بدین ترتیب مشتریان (براساس یک برنامه زمانی مشخص) دغدغه توسعه در مناطق ایشان و تامین فیبر نوری مورد نیاز جهت اتصال به شبکه علمی را نخواهند داشت.


آدرس :

تهران، اتوبان شهید همت ، نبش سردار جنگل

آدرس الکترونیکی :

https://www.tci.ir/


تلفن (مرکزی) : 2021 (9821+)
تلفن معاونت تجاری : 2 - 44485001 (9821+)