متقاضیان مراکز آموزشی - درمانی جهت اتصال به شبکه علمی کشور می‌بایست براساس چرخه مشخص شده مطابق با نمودار بالا ، فرآیند حضور در شبکه علمی را به انجام رسانیده و میهمانان و مشترکین شبکه علمی می‌گردند. نظر به آنکه اپراتور شبکه علمی ایران بنا نهاده است که کلیه خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند ، متقاضیان می‌بایست مرحله به مرحله شرایط اجرائی مربوطه را به انجام رسانیده و به عضویت شبکه نائل گردند. بدیهی است در دوره بهره‌برداری خدمات نیز ، کلیه مشترکین مشکلات و درخواست های خود را از طریق سامانه خدمات مشترکین اعلام و براساس زمان‌بندی تعیین شده می‌توانند امکانات و رفع خطاهای احتمالی خدمات خود را پیگیری نمایند. سامانه یکپارچه خدمات مشترکین اپراتور شبکه علمی ایران به عنوان نخستین اپراتور تمام الکترونیکی ایران در تلاش است تا بدون نیاز به ارتباطات انسانی ، کاهش خطاهای مربوطه و با امکان رهگیری خدمات درخواستی ، فرآیند راهبری و بهره‌برداری را به نحو احسن و با امکان صحه‌گذاری توسط مشترکین ارائه نمایند.
جهت سهولت حضور متقاضیان ، بخش نخست فرآیند دریافت خدمات که عضویت نامیده شده است ، به تشریح تقدیم میگردد :

  1. متقاضی موظف است نخست نسبت به معرفی شخصیت حقوقی دانشگاه و ورود اطلاعات کلی آن اقدام نماید. در این مرحله درخواست اولیه اتصال به شبکه علمی با مهر و امضاء بالاترین مقام مسئول توسط متقاضی و براساس نمونه ارائه شده در ذیل آیکون تهیه ، اسکن و تحت فرمت الکترونیکی PDF در سایت بارگذاری می‌گردد. لازم به ذکر است که کلیه اطلاعات بارگذاری در سایت ، براساس فرمت PDF بوده و مابقی فرمت ها پوشش داده نمی‌شود.
  2. پس از تایید اطلاعات اولیه شخصیت حقوقی دانشگاه توسط اپراتور متقاضی به مشترک موقت تغییر وضعیت داده ، قرارداد اشتراک به صورت الکترونیکی ذیل آیکون در صفحه مربوطه قابل دانلود شدن ، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. متقاضی محترم می‌بایست ، قرارداد اشتراک را به مهر و امضاء بالاترین مقام محترم مسئول دانشگاه رسانیده ، اسکن و تحت فرمت الکترونیکی PDF در سایت بارگذاری نماید. از این لحظه متقاضی محترم به جرگه مشترکین شبکه علمی قرار میگیرد. نظر به آنکه هنوز تا حال حاضر ، امضاء الکترونیکی در قوانین کشوری قطعیت حقوقی لازم را بدست نیاورده است ، مشترک محترم می‌بایست سه نسخه از قرارداد اشتراک مهر و امضاء توسط بالاترین مقام محترم مسئول دانشگاه را به آدرس ارائه شده در صفحه مربوطه به نشانی اپراتور شبکه علمی کشور ارسال نماید. بدیهی است ، یک نسخه از سند فوق پس از تایید ، مهر و امضاء توسط اپراتور شبکه علمی ایران ، به آدرس مشترک و به صورت پست الکترونیکی عودت می‌گردد.
  3. پس از عضویت موقت ، مشترک می‌بایست اطلاعات نماینده اصلی خود که به عنوان نقطه تماس مالی و اداری مشترک با اپراتور می‌باشد ، به صورت رسمی معرفی نماید. در این مرحله نامه رسمی معرفی نماینده به صورت نمونه ذیل آیکون در صفحه مربوطه ارائه شده که مشترک می‌بایست بر روی سربرگ رسمی ، به مهر و امضاء بالاترین مقام مسئول مشترک رسانیده ، اسکن نموده و تحت فرمت الکترونیکی PDF در سایت بارگذاری نماید. ضمن آنکه تصاویر مربوط به کارت ملی و صفحه اول شناسنامه نماینده نیز ، به صورت فرمت الکترونیکی PDF باید در سایت بارگذاری گردد. لازم به ذکر است ، نظر به آنکه کلیه پرداخت‌های مربوط به خدمات دریافتی از اپراتور به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد ، نماینده معرفی شده می‌بایست از طرف مشترک توانائی پرداخت الکترونیکی خدمات را در اختیار داشته باشد. در پایان این مرحله اشتراک دائم برای مشترک صادر گردیده و مشترک می‌بایست از طریق نماینده تام الاختیار خود (در صورت نیاز) ضمن معرفی مدیران میانی سامانه خود ، نقاط دانشگاهی مورد تقاضا را معرفی نموده و درخواست خدمات خود را به اپراتور اعلام و براساس زمان‌بندی اعلامی آنها را به مرور دریافت نماید.