وضع مطلوب علم و فناوری

وضع مطلوب علم و فناوري بر مبناي وضع موجـود علـم و فنـاوري و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها كه در مجموعه اسـناد پشتيبان نقشه جامع علمي آمده تدوين گرديده است.

٢ - ١. چشــم انداز علــم و فنــاوری جمهــوری اســلامی ایــران در افـــق ١٤٠٤ هجــری شمســی

جمهوري اسـلامي ايـران در افـق 1404 هجـري شمسـي در علـم و فناوري، با اتكال به قدرت لايزال الهي و با احيـاي فرهنـگ و برپـايي تمدن نوين اسلامي- ايراني براي پيشـرفت ملـي، گسـترش عـدالت و الهام بخشي در جهان، كشوري خواهد بود:

٢ - ٢. اهــــداف کــــلان نظــــام علــــم و فنــــاوری کشــــور

 1. دستيابي به جايگـاه اول علـم وفنـاوري درجهـان اسـلام و احراز جايگاه برجسته علمي و الهام بخشي در جهان؛
 2. اسـتقرارجامعـه دانـش بنيـان،عـدالت محـوروبرخـورداراز انسانهاي شايسته و فرهيخته و نخبه بـراي احـراز مرجعيـت علمي در جهان؛
 3. تعميق وگسترش آموزش هاي عمومي وتخصصـي همـراه بـا تقويـت اخـلاق و آزادانديشـي و روحيـه خلاقيـت در آحـاد جامعه، به ويژه نسل جوان؛
 4. دستيابي به توسعه علوم و فناوري هاي نوين و نافع،متناسب با اولويت هــا و نيازهــا و مزيت هــاي نســبي كشــور؛ و انتشــار و به كارگيري آنها در نهادهـاي مختلـف آموزشـي و صـنعتي و خدماتي؛
 5. افزايش سهم توليد محصولات و خدمات مبتني بـر دانـش و فناوري داخلي به بيش از 50 درصد توليـد ناخـالص داخلـي كشور؛
 6. ارتقاي جايگاه زبان فارسي در بين زبان هاي بين المللي علمي؛
 7. كمك به ارتقاي علـم و فنـاوري در جهـان اسـلام واحيـاي موقعيـت محـوري و تـاريخي ايـران در فرهنـگ و تمـدن اسلامي؛
 8. گسترش همكاري در حوزه هـاي علـوم و فنـاوري بـا مراكـز علمي معتبر بين المللي.

٢ - ٣. اهـداف بخشـی نظـام علـم، فنـاوری و نـوآوری کشـور

 1. دستيابي آحاد جامعه به سطح مناسب دانش عمـومي و ازبـين رفتن بيسوادي؛
 2. پوشش كامل دوره آموزش عمومي؛
 3. ايجاد نظام آموزشي مناسب براي هدايت دانش آموزان درجهت:
  1. كسب فضايل، شناخت مسئوليتها و وظايف در برابر خـدا، خود، جامعه و خلقت؛
  2. تقويت قدرت تفكر و خردورزي؛
  3. كسب آمادگي براي ورود بـه زنـدگي مسـتقل و تشـكيل خانواده؛
  4. حضور مسئولانه و مؤثر در نظام اجتماعي؛
  5. پرورش استعدادهاي علمي براي ورود به دوره تخصصي؛
 4. دستيابي به سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور متناسب بـا معيار جهاني و در جهت پاسخگويي به نيازهاي جامعـه و بـازار كار داخلي و بين المللي؛
 5. كسب رتبه نخست در رتبه بندي دانشـگاه هاي جهـان اسـلام و احراز جايگاه شاخص در بين دانشگاههاي دنيا؛
 6. دستيابي به نسبت مطلوب تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلـي به كل دانشجويان متناسب با سطح بندي دانشگاه ها و نيازهـاي كشور؛
 7. ارتقاء سطح مطلوب توليد علم در علوم انساني بر اساس مبـاني اسلامي و نيازهاي بومي؛
  • علوم و فنـاوري هـاي حـوزه نفـت و گـاز بـه منظـور دستيابي به نقش محوري در منطقه؛
  • فناوري اطلاعـات بـه منظـور كسـب جايگـاه اول در حوزه علم و فناوري در جهان اسلام؛
  • فناوري زيسـتي بـه منظـور كسـب 3 درصـد از بـازار جهاني مربوطه؛
  • فناوري هاي نانو و ميكرو به منظـور كسـب 2 درصـد از بازار جهاني مربوطه؛
 8. كسب دانش طراحي و ساخت نيروگاه هاي هسته اي،دسـتيابي به دانش انرژي گداخت و دستيابي به فناوري اعـزام انسـان بـه فضا و كسب دانش طراحي و ساخت و پرتاب ماهواره بـه مـدار زمين آهنگ (GEO)، با مشاركت جهـان اسـلام و همكاري هـاي بين المللي.

٢ - ٤. کمیـــت هـــای مطلـــوب اهـــم شـــاخص های کـــلان علــم و فنــاوری کشـــور

كميت هاي مطلوب اهم شاخصهاي كلان علم و فناوري كشور