اولویت های علم و فناوری کشور

٣ - ١. اهداف اولویت بندی و رویکـرد پشـتیبانی از اولویـت هـا

استخراج اولويت هاي علم و فناوري كشور در سند حاضر حاصل تركيب رويكردهاي مزيت محور، نيازمحور، مرزشكن و آينده نگر است. بـر ايـن اساس و به منظور تحقق اولويت ها، نوع پشتيباني از آنها بسته بـه وضـع موجود علوم و فناوري هاي مرتبط و نوع توسعه كمي و تحول و ارتقـاي كيفي مورد نظر در طيـف وسـيعي از پشـتيباني هـاي فكـري، مـالي، قانوني، منابع انساني و مديريتي متغير خواهد بود. برخي رويكردهـاي پشتيباني از اولويت هاي علم و فناوري عبارتند از:

٣ - ٢. اولویت هـــــــای علـــــــم و فنـــــــاوری کشـــــــور

از آنجا كه حصـول اطمينـان از رشـد و شـكوفايي در برخـي از اولويت هـا و در برخي ديگـر رشـد و توسـعه بـا پشـتيباني مـديريت هـاي ميـاني و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد شد، اولويت ها به ترتيب در سـه سطح الف و ب و ج تنظيم شده اند. اين دسته بندي ناظر بر نحوه و ميزان تخصيص منابع، اعم از مالي و انساني و توجه مديران و مسئولان است.