٤ - ١. راهبردهــای کــلان توســعه علــم و فنــاوری در کشــور

راهبرد کلان۱:

اصـلاح سـاختارها و نهادهـاي علـم و فنـاوري و انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگ سازي نظـام تعلـيم و تربيـت، در مراحل سياست گذاري و برنامه ريزي كلان

راهبرد کلان۲:

:توجه به علم و تبديل آن بـه يكـي از گفتمان هـاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد، براي شكوفايي و توليد علم و فناوري بر مبناي آموزه هاي اسلامي از طريق توسـعه و تعميـق و به كارگيري مؤلفه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي

راهبرد کلان۳:

جهت دادن چرخـه علـم و فنـاوري و نـوآوري بـه ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد

راهبرد کلان۴:

نهادينه كردن مديريت دانـش و ابتنـاي مـديريت جامعه بر اخلاق و دانش بر اساس الگوهـاي ايرانـي- اسـلامي در نهادهاي علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دفـاعي- امنيتي

راهبرد کلان۵:

نهادينه كردن نگرش اسلامي به علـم و تسـريع در فرايندهاي اسلامي شدن نهادهاي آموزشي و پژوهشي

راهبرد کلان۶:

تحـول و نوسـازي نظـام تعلـيم و تربيـت اعـم از آموزش و پرورش و آموزش عالي به منظور انطباق با مباني تعلـيم و تربيت اسلامي و تحقق اهداف كلان نقشه

راهبرد کلان۷:

جهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري و نـوآوري بـه سمت حل مشكلات و رفع نيازهاي واقعي و اقتضـائات كشـور بـا توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقـق مرجعيت علمي

راهبرد کلان۸:

تربيت و توانمندسازي سرمايه انساني با تأكيـد بـر پرورش انسان هاي متقي و كارآفرين و خودبـاور و خـلاق، نـوآور و توانا در توليـد علـم و فنـاوري و نـوآوري متناسـب بـا ارزشـهاي اسلامي و نيازهاي جامعه

راهبرد کلان۹:

تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علـم و فنـاوري بـا كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي منطقه و جهان اسلام

راهبرد کلان۱۰:

متحـول سـازي و ارتقـاي كم ـي و كيفـي علـوم انساني و هنر مبتني بر معارف اسلامي

راهبرد کلان۱۱:

جهت دهي به چرخـه علـم و فنـاوري و نـوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر در حوزه علوم پزشكي و سلامت

راهبرد کلان۱۲:

جهت دهي به چرخـه علـم و فنـاوري و نـوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر حوزه فني و مهندسي

راهبرد کلان۱۳:

توسعه و تعميق و تقويت آمـوزش و پـژوهش در حوزه علوم پايه