چهار جوب نهادی علم و فناوری و نو آوری

الف) سیاستگذاری کلان و نظارت و ارزیابی

سياسـت گذاري و تصـميمگيـري كـلان و راهبـردي نظـام علـم و فناوري، روزآمد سازي و اجرايي كردن نقشة جامع علمي كشور و ارزيابي و نظارت بر حسن اجراي آن، سياسـتگذاري كـلان بـراي همكاري هاي بين المللي در عرصه علم و فناوري و تصويب اسـناد ملي فناوريهاي اولويت دار بر عهدة شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي است كه با سازوكار مورد نظر شورا انجام ميگيرد.

ب) سیاســتگذاری اجرایـی و همـاهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه جامع علمی کشور

به منظور تهيه و تصـويب و ابـلاغ سياسـتهاي اجرايـي، طراحـي سازوكار تحقق اهـداف نقشـه و اصـلاح سـاختارها و فرآينـدهاي مربوطه، هماهنگي و انسجام بخشي در اجراي نقشه جامع علمـي و نظارت بر حسن اجراي آن، "ستاد راهبري اجراي نقشـه جـامع علمي كشور" توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تركيـب زيـر ايجاد ميگردد:

 1. دبيرشوراي عالي انقلاب فرهنگي(رئيس)
 2. چهارنفرازاعضاي حقيقي به انتخاب شورا
 3. رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبـري در دانشـگاه ها بـا اجازه معظم له
 4. وزيرعلوم،تحقيقات و فناوري
 5. معاون علمي و فناوري رياست جمهوري
 6. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 7. وزيرآموزش و پرورش
 8. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
 9. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي
 10. يـك نفـر از مدرسـين حـوزوي بـه انتخـاب شـوراي عـالي حوزه هاي علميه

تبصره: با توجه به تنوع ارتباط نظام علم و فناوري با عرصـه هـاي مختلف فرهنگي، صنعتي، توليـدي و خـدماتي، در مـوارد لازم از وزرا و رؤساي نهادهاي ذيربط جهت شركت در جلسـات سـتاد و كميسيون هاي مربوط دعوت به عمل خواهد آمد.

ج) برنامه ریزی و اجرا و فرهنگ سازی

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فنـاوري رئـيس جمهوري و بنياد ملي نخبگان، وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگسـتانهاي كشـور، جهـاد دانشگاهي، مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهـوري، ساير وزارتخانه ها و نهادها و مؤسسـات علمـي و فنـاوري، صـدا و ســيما، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامي و ســاير نهادهــا و دستگاههاي تبليغي و فرهنگي كشور، در فرآيند اجرايينمـودن و فرهنگ سازي نقشه در چارچوب سياستهاي مصوب شوراي عـالي انقلاب فرهنگي با ستاد راهبري اجراي نقشة جامع علمـي كشـور همكاري مينمايند.

٥ - ٢. نظــــام اجـــرا، نظـــارت، ارزیـــابی و بـه روز رســـانی نقشــه جامــع علــمی کشـــور

اتخاذ تدابير لازم در لايههاي مختلف نظـام علـم و فنـاوري و ترسـيم صحيح و شفاف گردش فعاليت هـا و تعـاملات در بـين اجـزاي نظـام، ضامن اجراي نقشه و ارتقـاي بهـره وري كشـور در ايـن زمينـه اسـت. همچنين حفظ و استمرار كاركرد نقشه جامع علمي مستلزم پـايش و مراقبت از پيشرفت اجراي نقشه در افق زماني پيشبينيشده براي آن و مراقبت از صحت و اعتبار اجزاي مختلف نقشه اسـت. ايـن پـايش و مراقبت بايد به گونه اي باشد كه جهت گيـري نظـام اجرايـي نقشـه بـه سوي دستيابي به اهداف آن حفـظ شـود و در صـورت بـروز هرگونـه تغييرات اثرگذار در مفروضات و اوضاع محيطي، اين تغييرات در كوتاه ترين زمان شناسايي و آثار آن تحليل شود و مراجع مربـوط اقـدامات اصلاحي مورد نياز را به تصويب برسانند. به اين منظور:

 1. ستاد راهبري اجـراي نقشـة جـامع علمـي كشـور بـا ايجـاد سازوكارهاي لازم و استفاده از نهادهاي مختلف، ضمن انجـام تصميم گيري هاي لازم و ابلاغ مصوبات، وظيفه نظارت بر تحقق اهداف نقشه و ارزيابي پيشرفت كار را عهده دار است.
 2. ستاد راهبري اجراي نقشة جامع علمي كشـور موظـف اسـت پس از تصويب و ابلاغ نقشه جامع علمـي در فواصـل زمـاني خاص به تكميـل و بـه روزرسـاني اولويت هـاي علـم و فنـاوري كشور، ارائة اسناد ملي مربوطه و تعيين نوع پشتيباني در هـر زمينه اقدام كند.
 3. ستاد راهبري اجراي نقشة جامع علمـي كشـور بـا همكـاري دستگاه ها و نهادهاي مسئول و مؤسسات پژوهشي- مطالعاتي شاخصـهاي علـم و فنـاوري مـورد نيـاز وكميت هـاي مطلـوب مربوطه را تكميل و بروز ميرساند.
 4. ستاد راهبري اجراي نقشة جامع علمي كشور موظف است بـا همكاري دستگاه هاي ذيـربط گـزارش وضـع موجـود علـم و فناوري كشور را براساس شاخص هاي نقشه جامع علمي كشور طي يكسال تـدوين كنـد. عـلاوه بـر آن ايـن سـتاد گـزارش ارزيابي وضع موجود علم و فناوري كشور را هر ساله بر اساس آخرين شاخصها تدوين ميكند و به شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگي تسليم مينمايد.
 5. ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور موظف است بـا رصد وضعيت پذيرش دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصـيلي در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي سـاليانه گـزارش ميـزان نياز كشور به اين رشته ها و مقاطع را با توجه به اولويت هـاي ملي و تهديدها و فرصتها و امكانات كشور تهيـه كنـد و بـه همراه گزارش اقدامات خود بـراي اصـلاح وضـع موجـود، بـه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد.
 6. كلية دستگاههاي اجرايي موظف اند در چارچوب سياسـت هاي اجرايي ستاد راهبري اجراي نقشـة جـامع علمـي، طرح هـا و برنامه هاي خود را بـراي اجـراي ايـن نقشـه تـدوين و بـراي بررسي و تصويب به ستاد تسليم نمايند. ستاد موظـف اسـت ميزان پيشرفت و عملكـرد طرحهـا و برنامـه هـاي ارائـهشـده دستگاههاي اجرايي را در فواصـل يكسـاله بـه شـوراي عـالي انقلاب فرهنگي گزارش نمايد.
 7. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در صورت نياز جهـت اصـلاح و تصويب قوانين بـامجلـس شـوراي اسـلامي تعامـل خواهـد داشت.
 8. ستاد راهبري اجراي نقشة جامع علمي كشـور موظـف اسـت ضمن رصد و پايش اوضاع محيطي و رقبا و تحـولات جهـاني علم و فناوري با رويكرد آينـده پژوهـي، نقشـه جـامع علمـي كشور را به صورت دورهاي، روزآمد مي نمايد و بـراي تصـويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد.