تعرفه‌ی خدمات


سرشناسه خدمت:
تعریف کلی خدمت:سطح خدمات SLA ()
مصوبه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات جلسه: مصوبه‌ی هیأت مدیره اپراتور جلسه:

تعرفه خدمات به ریال
زیر شناسه خدمت شرح زیر خدمت تعهدات مالی مشترک(خدمت گیرنده) به ریال
ودیعه ضمانت بانکی هزینه اولیه(نصب) پرداخت دوره ای سایر هزینه ها